درباره ما

اینجانب محمد مسیب زاده متولد 1345 - اهل تبریز - از سال 1369 بطور جدی فعالیت شغلی خود را با یدک کشیدن پیشکسوتی پدرم آقای اکبر مسیب زاده شروع کردم و بعد از 14 سال فعالیت مشترک با پدرم، فروشگاه ساوالان را در فروردین ماه سال 1383 بطور مستقل افتتاح کردم.

محمد مسیب زاده

تنها تبلیغ ما، رای مردم در مورد ماست و تنها اتکای ما، توکل به خدای رحمان و رحیم است.

فروشگاه تاسیسات ساوالان