درباره ما

اینجانب محمد مسیب زاده متولد 1345 - اهل تبریز - از سال 1369 بطور جدی فعالیت شغلی خود را با یدک کشیدن پیشکسوتی پدرم آقای اکبر مسیب زاده شروع کردم و بعد از 14 سال فعالیت مشترک با پدرم، فروشگاه ساوالان را در فروردین ماه سال 1383 بطور مستقل افتتاح کردم.

تنها تبلیغ ما، رای مردم در مورد ماست و تنها اتکای ما، توکل به خدای رحمان و رحیم است.