فلوتر

فلوتر یا شناور به دستگاه های کنترل کننده سطح گفته میشود که در حقیقت روی سیال شناور میباشد.
هنگامی که سطح سیال که معمولا آب است بالا میرود فلوتر را با خود بالا میبرد و با فشار منتقل شده به شیر آنرا میبندد. زمانی که سطح سیال پایین میاید نا خوداگاه فلوتر نیز پایین آمده و شیر باز میشود و مسیر آب باز شده و منبع دوباره پر میشود.